chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Ảnh minh họa

Trong quá trình hoạt động của 1 doanh nghiệp không thể tránh khỏi trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành chuyển đổi loại hình. Chuyển đổi loại hình giúp cho cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp phù hợp với mô hình và xu hướng phát triển của doanh nghiệp thời điểm hiện tại và tương lai. Có thể là tăng hoặc giảm tùy định hướng của từng chủ sở hữu doanh nghiệp và bộ máy quản trị doanh nghiệp. 
Vậy có những hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cụ thể nào. Sau đây Phong Châu Luật sẽ hướng dẫn khách hàng tìm hiểu về các loại hình chuyển đổi doanh nghiệp. 

I. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2022 thì có các hình thức chuyển đổi sau:

1. Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Một công ty cổ phần chỉ được thành lập nếu có tối thiểu 03 thành viên, hay còn gọi là cổ đông sáng lập. Vì vậy, nếu Công ty TNHH muốn chuyển đổi thành Công ty cổ phần mà thời điểm đó có ít hơn 03 thành viên thì có thể vừa thêm thành viên vừa thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tức là có thể làm đồng thời, song song hai việc. Thành viên mới được thêm vào có thể là người được nhận chuyển nhượng cổ phần của những thành viên hiện có hoặc là người góp vốn đều có thể chấp nhận.
Có 4 phương thức để chuyển đổi theo hình thức chuyển đổi này, chuyển đổi bằng cách:
a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp các phương thức trên và các phương thức khác.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

2. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 thành viên

Có 3 phương thức để thực hiện chuyển đổi theo hình thức chuyển đổi này, bằng cách:
a) Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại;

b) Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

c) Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công ty chỉ còn lại một cổ đông hoặc hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại mục a và b, công ty gửi hồ sơ chuyển đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

3. Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo phương thức sau đây:
a) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

d) Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông;

Kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi, có 10 ngày để doanh nghiệp đi đăng ký chuyển đổi với Cơ quan đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ chuyển đổi thì cơ quan sẽ cấp lại Giấy đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Sau khi chuyển đổi, công ty đã chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi.

4. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh

 Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp.

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

d) Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện trên và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

II. Một số lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Không thể chuyển đổi từ Công ty cổ phần hay Công ty TNHH thành doanh nghiệp tư nhân.
Muốn chuyển đổi thành Công ty cổ phần thì điều kiện bắt buộc là phải có tối thiểu 03 thành viên.

KHÁCH HÀNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline: 0906.464.966
Email: phongchauluat@gmail.com
Website: https://phongchauluat.com